Parafialny Zespół Charytatywny udziela pomocy rodzinom wielodzietnym i osobom najbardziej potrzebującym w postaci :

 • Zakupu opału
 • Zakupu chleba i masła
 • Sfinansowania obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej
 • Zakupu leków i środków opatrunkowych
 • Sfinansowania części kosztów związanych z przystąpieniem dziecka do I Komunii Św.
 • Pokrycie kosztów pobytu i przejazdu dzieci (szczególnie niepełnosprawnych) na letni wypoczynek w Przedborowie
 • Częściowe dofinansowanie pobytu dzieci na obozach profilaktycznych organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości Dom
 • Paczki świąteczne dla dzieci (choinka z serduszkami)

Organizowanie okazjonalnych zbiórek pieniężnych w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego

Pomoc udzielana przez Parafialny Zespół Charytatywny  w całości pokrywana jest z funduszu Zespołu.
W 2008 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 5555 zl.

Działalność finansowa jest comiesięcznie ewidencjonowana. Prowadzony jest rejestr udzielanych pomocy i wydatków. Na koniec roku jest sporządzane rozliczenie finansowe i merytoryczne.

I tak wzajemnie z pomocą Bożą działamy.

Pragniemy przy okazji serdecznie podziękować wszystkim Ofiarodawcom, którzy pamiętają o słowach Pana Jezusa – cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili

PEAD

Znaczącą rolę w działaniu Parafialnego Zespołu Charytatywnego jest uczestnictwo w realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD polegającego na przekazywaniu żywności osobom najuboższym.

W 2008 roku w Parafii Kowalew z pomocy unijnej w ramach akcji PEAD skorzystało 220 osób. Potrzebujący otrzymali 3850 kg artykułów żywnościowych oraz 2556 l mleka.
Żywność rozprowadzana była przez członków Zespołu w budynku OSP Kowalew.
Informacja o rozprowadzaniu darów podawana jest zawsze w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę poprzedzającą wydawanie żywności.

Zespół zajmujący się dystrybucją darów zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dokumentacji podziału żywności wg druków i przechowywania ich przez okres 5 lat celem przedstawienia organom kontrolnym.

Parafialny Zespół Charytatywny udziela pomocy osobom i rodzinom, które kwalifikują się pod art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tzn.

 • Ubóstwa
 • Sieroctwa
 • Bezdomności
 • Bezrobocia
 • Niepełnosprawności
 • Długiej lub ciężkiej choroby
 • Przemocy w rodzinie
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Alkoholizmu lub narkomanii
 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • Klęski żywiołowej lub ekologicznej

W przypadku braku kwalifikacji osoby pod w/w artykuł – pomocy udzielać nie wolno!

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej i finansowej na terenie parafii powinny skontaktować się z ks. Proboszczem lub z dowolnym członkiem Parafialnego Zespołu Charytatywnego.

Podobne wpisy